🐸 درم گۆتی قرچ 🐸

Instagram user name "@anti_falsafa"

پـۆسـتـەکـانـمان کـۆکـتـێـلـن😜 - ‏😒‎فەلسەفە لێدان 👈 یەکسەر بلۆک - ‏دوو ئادمینی قشتین😬 - #بـێـمـنـەتـم 👨‍✈️ # ناز 👩‍✈️

5,755 post 4,309 followers 53,222 followings